آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان

آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان

· انجام ازمایشات شیمی آب

· انجام آزمایشات بیوشیمی و هماتولوژی آبزیان

· انجام آزمایشات کنترل کیفی و بهداشتی اغذیه دریایی

· انجام آزمایشات انگلی و قارچی آبزیان

· انجام آزمایشات هیدروبیولوژی